Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden – Autoklimaat BV Webshop


Artikel l – Definities/algemeen

a) Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan onder:

Voowaarden: de Autoklimaat BV Webshop algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Autoklimaat BV: gevestigd te Barwoutswaarder 5D, 3449 HE Woerden Nederland.

Afnemer: degene aan wie de aanbieding is gericht of die aan Autoklimaat BV opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten of levering van zaken.

b) De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Autoklimaat BV en de afnemer gesloten overeenkomsten strekkende tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten.

c) Algemene (inkoop-)voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing indien
uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.


Artikel 2 – Offertes/prijzen

a) Tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle aanbiedingen vrijblijvend. Elke aanbieding van Autoklimaat BV kan slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.

Aanbiedingen gelden maximaal 7 dagen vanaf plaatsen op de internetsite van Autoklimaat BV en zijn geldig zolang de voorraad strekt.

b) De door Autoklimaat BV opgegeven prijzen gelden voor levering exclusief pakketkosten en heffingen vanuit een magazijn of vestigingsplaats van Autoklimaat BV, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Levering is alleen geldig in Nederland, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen tussen Autoklimaat BV en de afnemer.

c) Prijsopgaven zijn exclusief BTW, pakketkosten en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.


Artikel 3 – Levering en levertijd

Door Autoklimaat BV opgegeven levertijden en andere data zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Autoklimaat BV schriftelijk, bij aangetekend schrijven. in gebreke te worden gesteld. Daarbij zal aan Autoklimaat BV een redelijke termijn worden gegund, waarbinnen deze alsnog kan worden nagekomen. Als redelijke termijn geldt een periode van twee weken na het verstrijken van de opgegeven levertijd.

Zodra zaken bij Autoklimaat ter afhaling dan wel bezorging gereed staan of de uit de dienstverlening voortvloeiende werkzaamheden zijn voltooid, gelden zaken als geleverd of diensten als verleend.

c) De afnemer is verplicht een levering op een eerder tijdstip dan door Autoklimaat BV is opgegeven te accepteren. Autoklimaat BV kan verkochte zaken in gedeelten leveren en factureren.


Artikel 4 - Overmacht

a) Onder overmacht wordt begrepen iedere omstandigheid die de normale nakoming van een verbintenis verhindert, en welke niet aan Autoklimaat BV is toe te rekenen. Als dergelijke omstandigheden (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) gelden in ieder geval: stakingen, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Autoklimaat BV afhankelijk is, maatregelen van overheidswegen, algemene storingen in de energievoorziening, algemene vervoersproblemen, weersomstandigheden, etc.

b) Autoklimaat BV kan zich ook op overmacht beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat Autoklimaat BV haar verbintenis had moeten nakomen.

c) Gedurende de toestand van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Autoklimaat BV zonder rechterlijke tussenkomst opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Autoklimaat BV niet mogelijk is, langer duurt dan 2 weken, kunnen beide partijen de overeenkomst, met inachtneming van artikel 4d, ontbinden waarbij in dat geval geen verplichting tot schadevergoeding bestaat.

d) Heeft Autoklimaat BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, of kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, dan kan Autoklimaat BV het reeds geleverde deel afzonderlijk factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren.

Voorstaande is niet van toepassing als het reeds geleverde dan wel leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 5 - Risico- en eigendomsovergang

a) De afnemer draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde zaken en/of diensten mochten ontstaan vanaf het moment van levering. Degene voor wiens rekening de organisatie van het transport komt draagt het onderhavige risico vanaf het moment waarop het transport aanvangt, daarbij is deze gehouden het bedoelde risico op voldoende wijze te verzekeren.

b) De afnemer is verplicht vanaf de levering tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken op zijn kosten tegen de gebruikelijke risico`s te verzekeren en verzekerd te houden op normale voorwaarden bij een naar naam en faam bekende verzekeringsmaatschappij.

c) Iedere levering van zaken door Autoklimaat BV aan de afnemer geschiedt onder voorbehoud van het eigendom daarvan, totdat de afnemer al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden met inbegrip van rente en kosten als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW.

d) Autoklimaat BV kan bij uitblijven van tijdige nakoming van betaling door de afnemer, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de koopovereenkomst ontbinden en de door hem geleverde zaken terugnemen zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn. Alsdan verleent de afnemer Autoklimaat BV vrije toegang tot de geleverde zaken.

e) Zolang het eigendom van de afgeleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan. mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde daarop enig ander recht verlenen, behoudens indien sprake is van de normale bedrijfsuitoefening van de afnemer.


Artikel 6 - Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen via vooruitbetaling.

Indien partijen zijn overeengekomen dat de betaling niet vooruit zal geschieden, dan dient de betaling door de afnemer op de door Autoklimaat BV aangegeven wijze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij partijen een andere betalingstermijn zijn overeengekomen.

Betaling dient in alle gevallen plaats te vinden zonder korting of verrekening.

b) Door de afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats steeds tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats tot afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

c) De afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een vergoeding wegens renteverlies verschuldigd van minimaal 1 % per maand, of indien de wettelijke rente hoger mocht zijn, de wettelijke rente. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover rente wordt berekend, verhoogd met de over dat jaar verschuldigde rente.
d) Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. In ieder geval is de afnemer het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten verschuldigd met een minimum van € 68,-.

Alle kosten voortvloeiende uit het verzuim, zoals advocaatkosten, rechtbankkosten,
deurwaarders- en incassokosten, zullen worden verhaald op de afnemer.


Artikel 7 – Reclame

a) De afnemer is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Autoklimaat BV de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De afnemer is gehouden Autoklimaat BV terstond schriftelijk in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De afnemer dient dit onderzoek en de betreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 7 dagen na de levering.

b) De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de afnemer in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in artikel 7a tijdig te doen.

c) Autoklimaat BV staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken in relatie tot de hoogte van de prijs, als voor de kwaliteit van de dienstverlening, behoudens in geval van:

- niet inachtneming van door Autoklimaat BV en/of producent of importeur gegeven aanwijzingen en/of voorschriften
- een ander dan normaal gebruik
- gebreken voortkomend uit normale slijtage
- montage of reparatie door derden
- toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste
materialen
- materialen of zaken die door de afnemer aan Autoklimaat BV ter bewerking zijn verstrekt
- materialen, zaken en werkwijzen voor zover deze op uitdrukkelijke instructie van de afnemer zijn toegepast.

d) Indien Autoklimaat BV op grond van artikel 7c zaken vervangt, worden de vervangen zaken haar eigendom. Indien de afnemer de zaken reeds in gebruik heeft genomen, is Autoklimaat BV gerechtigd de afnemer een gebruiksvergoeding in rekening te brengen. Deze vergoeding betreft de periode dat de zaak bij de afnemer of een derde in gebruik is geweest en staat in dezelfde verhouding tot de koopprijs als de gebruiksperiode tot de normale levensduur.


Artikel 8 - Aansprakelijkheid

a) De aansprakelijkheid van Autoklimaat BV is beperkt tot nakoming van de in artikel 7c omschreven verplichtingen.

b) Voor directe of indirecte schade aan personen. zaken of het bedrijf van de afnemer en/of derden als gevolg van gebreken in door Autoklimaat BV geleverde zaken en/of diensten is Autoklimaat BV niet aansprakelijk, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Autoklimaat BV. Autoklimaat BV is niet aansprakelijk voor gebreken in door Autoklimaat BV geleverde zaken en/of diensten welke het gevolg zijn van opzet of grove schuld van haar personeel of derden waarvan zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

c) De aansprakelijkheid van Autoklimaat BV is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Autoklimaat BV beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaak en/of dienst.

d) Autoklimaat BV is, binnen een redelijke termijn, verplicht om in geval van schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaak, voor over zij deze zaak niet zelf heeft geproduceerd of in de EU heeft geïmporteerd, het adres van zijn leverancier, producent of importeur in de EU aan de afnemer bekend te maken .

e) Kan Autoklimaat BV niet aan de verplichting van artikel 8d voldoen, of heeft Autoklimaat BV de zaak zelf geproduceerd of in de EU geïmporteerd, dan is zij niet verder aansprakelijk dan waartoe zij op grond van de Wet (art. 6:185-193 BW) is gehouden.

f) Autoklimaat BV is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt doordat het in voorraad hebben, verhandelen etc. van de geleverde zaak inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde.


Artikel 9 - Toepasselijk recht en geschillen

a) Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

b) In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen Autoklimaat BV en afnemer, in geval de Arrondissementsrechtbank bevoegd is, ter berechting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank in wiens rechtsgebied Autoklimaat BV statutair gevestigd is. U kunt een geschil ook voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
  • Post NL

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 Autoklimaat | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel